Procedures

De sleutel tot uw toekomst!

  • Coaching
  • Counselling
  • (Gespecialiseerde) begeleiding op alle levensgebieden
  • Buitenschoolse begeleiding voor jongeren en studenten
  • Gezinsbegeleiding

Specialistische begeleiding op alle gebieden van en naar werk (ook mogelijk via de werkgever of het UWV)

Kennismaking:

Fijn dat u zojuist een kennismakingsgesprek bij ons heeft aangevraagd. Bij deze alvast onze welkomstbrief. Tijdens of na de kennismaking beslist u of u bij Kenniscentrum AD(H)D en ASS (Autisme Spectrum Stoornis) de begeleiding wilt starten.

Aanvraag Gespecialiseerd Begeleidingstraject:

Bij de meeste gemeenten kunnen wij samen met u een deel van de aanvraag verzorgen. Indien de gemeente waar u woonachtig bent dit wil kunnen wij de aanvraag onderbouwen met een Plan van Aanpak passend bij Uw hulpvraag.

Bij een eerste aanvraag voor een begeleidingstraject bij de Gemeente moet het sociale wijkteam (SWT) van uw gemeente een uiteindelijke goedkeuring afgeven.

Procedure aanvraag Sociale wijkteam (SWT):

Meldt u zich alvast aan bij het SWT/Stip/loket WMO van uw wijk of gemeente. Binnen 4 tot 6 weken (gemiddeld) wordt er door hen contact met u opgenomen voor een gesprek naar aanleiding van uw aanvraag (een zogenoemd keukentafelgesprek).

U start hiermee de aanvraagprocedure bij de gemeente, los van welke coachpraktijk u kiest voor uw begeleiding. Daarmee verkort u de totale wachttijd voor start van uw begeleiding.

Nadat er een toekenning afgegeven is door het SWT kan er gestart worden met de begeleiding/coaching.

Als u definitief kiest voor onze praktijk nemen wij contact met u op voor de start van het coachtraject.Vergoeding:

Bij toekenning van een begeleidingstraject binnen de WMO worden de kosten van het coachtraject grotendeels vergoed. Naast de WMO is het tevens ook mogelijk om diverse trajecten vanuit het UWV gefinancieerd te krijgen. Ook bestaat de mogelijkheid om coaching te ontvangen vanuit zelfstandige betaling. Hiervoor kunt u een offerte aanvragen via onze website of bellen met onze receptie.

De gemeente declareert via het CAK een eigen bijdrage. Dit is maximaal 17,50 euro per 4 weken. Gemeenten mogen deze bijdrage verlagen maar dit verschilt per gemeente. https://www.hetcak.nl

Wachttijd:

Het streven is om geen wachttijd te hebben. Helaas is dit in de praktijk niet altijd haalbaar. Dit heeft te maken met o.a. de doorstroming van de cliënten en het toegekende aantal uren vanuit uw gemeente. De cliëntadministratie beheert de wachtlijst.

Start coachtraject:

De coach wordt toegewezen door de cliëntadministratie en de aan u toegewezen coach neemt contact met u op voor de eerste afspraak.

Tijdens de eerste afspraak wordt de zorgovereenkomst met Kenniscentrum AD(H)D en ASS getekend.

Cliënten rechten en plichten:

U heeft recht op de best mogelijke begeleiding. Dit realiseren we mede door onderstaande werkwijze te hanteren.

Na de start:

Periodiek cliëntoverleg:

1x per jaar wordt er gevraagd om samen met de coach een evaluatie formulier in te vullen. Met als doel de begeleiding en blijvend te laten voldoen aan de kwaliteitsnormen van uw gemeente. Binnen intervisiemomenten zal uw casus (anoniem) doorgesproken worden.

Afmelding:

Als u een afspraak niet kunt laten doorgaan graag uw tijdige afmelding. Wij hanteren vanaf 2015 een 48 uur afzegtermijn. Helaas moeten we anders de geplande uren doorberekenen aan u.

Bijscholing en intervisie:

Jaarlijks zorgen we voor bijscholingen en intervisies voor onze medewerkers.

Vragen en/of opmerkingen:

U kunt te allen tijde contact opnemen met de coördinator waarmee U het kennismakingsgesprek hebt gehad.

Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz):

Bij vragen over deze wet kunnen wij u inlichten.

Komt u in een ongewenste situatie terecht binnen onze praktijk dan kunt u dat melden bij de directie.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website:

www.kenniscentrum-ADHD-ASS.nl

  •          Visie
  •          Klachtenreglement
  •          Privacyreglement
  •          Bereikbaarheid

U kunt onze praktijk zowel telefonisch bereiken als via ons mailadres: receptie@kenniscentrum-ADHD-ASS.nl:

Telefoon nummer: 024-3978863-U krijgt een korte tekst te horen met twee keuzes.

1 intoetsen : Als je iemand te spreken wilt krijgen.

2 intoetsen: Als je een boodschap kwijt wilt of teruggebeld wilt worden.

De receptie luistert met enige regelmaat de boodschappen af en koppelt terug of geeft binnen de praktijk de boodschap door.

Onze praktijk heeft het keurmerk HKZ:

Hiermee voldoen we aan de eisen die de gemeentes van ons verwachten in het kader van o.a. kwaliteit, omgaan met vertrouwelijke gegevens, klachtbehandeling, scholing en cliënttevredenheid.


Kenniscentrum AD(H)D en ASS

Kenniscentrum AD(H)D en ASS is ontstaan uit een fusie van  Counselling Praktijk Gelderland (CPG)  en AMARUS. Wij bieden sinds 2000 begeleiding aan mensen met ADD, ADHD en ASS. En dat doen we op basis van een positieve kijk op AD(H)D en Autisme!

AD(H)D

Als je AD(H)D hebt beschik je over een aantal prachtige kwaliteiten. Je bent, een harde werker, je impulsiviteit maakt je spontaan en openhartig. Je bent, eerlijk, creatief, energiek, je bent origineel en beschikt over een groot gevoel voor humor!

Autisme

Autisme houdt echt niet alleen maar in dat jij je afzondert van de wereld. Autisme maakt dat je heel betrouwbaar bent omdat je doet wat je zegt. Je bent punctueel en je komt afspraken na. Als je het nut van dingen inziet, doe je ze ook!