Privacyreglement Kenniscentrum AD(H)D en ASS

Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan Kenniscentrum AD(H)D en ASS of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens waarover zij de beschikking heeft, te regelen.

Onder juist gebruik wordt verstaan: die wijze van verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens conform wettelijke voorschriften, de beroepscode en normen van maatschappelijk fatsoen.

Voornoemde gegevens dienen slechts beschikbaar te zijn of te worden gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Het verzamelen, opslaan, bewerken, beschikbaar houden respectievelijk stellen van persoonsgegevens geschiedt met geen ander doel dan is toegestaan bij verdrag, wettelijk voorschrift, algemeen verbindende bepalingen of na uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Dit beginsel is de leidende gedachte in dit reglement.
Kenniscentrum AD(H)D en ASS verwerkt de gegevens die door haar opdrachtgever bij aanvang worden aangereikt. Ook worden gegevens verwerkt die bij het uitvoeren van de opdracht worden verkregen: gegevens die verkregen zijn tijdens de intake, gedurende de trajectfase, in de afrondingsfase en in de nazorgfase. Dit kunnen bijvoorbeeld medische gegevens, persoonlijke factoren, arbeidsmarktvoorkeuren zijn.

Gegevensverwerking is noodzakelijk voor administratieve verwerking van de in te zetten activiteiten en producten, inclusief de rapportage en verantwoording daarvan aan de opdrachtgever.

Gegevens worden verwerkt voor zover dat noodzakelijk is voor een optimale uitoefening van de verkregen opdracht. In eerste instantie heeft alleen de cliënt en de hem toegewezen coach/begeleider toegang tot de gegevens, ter inzage en/of ter verwerking.
Persoonsgegevens zijn voor andere coaches/begeleiders van Kenniscentrum AD(H)D en ASS toegankelijk voor zover dit nodig is om de dienstverlening optimaal te kunnen uitvoeren.

De coaches/begeleiders die toegang hebben tot de persoonsgegevens van de cliënt hebben een geheimhoudingsplicht. Deze gegevens mogen alleen aan anderen worden verstrekt met de uitdrukkelijke instemming van de cliënt of wanneer een wettelijke bepaling dit voorschrijft.

Het verbod om persoonsgegevens over iemands gezondheid te verwerken is niet van toepassing als de verwerking ervan geschiedt in het kader van begeleiding van cliënten i.v.m. ziekte. Kenniscentrum AD(H)D en ASS informeert de cliënt wanneer deze gegevens worden verwerkt.
Wanneer de cliënt vragen heeft over de verwerking van gegevens door Kenniscentrum AD(H)D en ASS kan hij/zij zich wenden tot zijn coach/begeleider.

Kenniscentrum AD(H)D en ASS is aangemeld bij het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens).

Klachten
Wanneer de cliënt van mening is dat Kenniscentrum AD(H)D en ASS dit reglement niet goed naleeft kan de cliënt zich wenden tot het Kenniscentrum AD(H)D en ASS. De klacht zal volgens het klachtenreglement in behandeling worden genomen. Zie hiervoor het onderdeel ‘Klachtenreglement Kenniscentrum AD(H)D en ASS.

Kenniscentrum AD(H)D en ASS: gevestigd te Nijmegen; statutair gevestigd te Nijmegen, Bisschop Hamerstraat 11-13, 6511 NA Nijmegen; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen onder nummer 10044232, die uitvoering geeft aan opdrachten gericht op (Job)coaching, (buitenschoolse)begeleiding, re-integratie en trainingen;

De geregistreerde: de bepaalbare natuurlijke persoon waarover op rechtmatige wijze persoonsgegevens verzameld en geregistreerd zijn;

Persoonsgegevens: alle gegevens die betrekking hebben op arbeidsverleden en -toekomst, gegevens betreffende personen, betreffende begeleiding, belemmerende factoren van de geregistreerde dan wel diens directe of indirecte omgeving, en overige. Dit betreft uitsluitend die informatie welke betrekking heeft of kan hebben op de geregistreerde. Dit kan informatie betreffen welke openbaar toegankelijk is alsmede informatie die met uitdrukkelijke of stilzwijgende toestemming van de geregistreerde of anderszins op rechtmatige wijze is verkregen of toegankelijk is;

Registratie: het systematisch en voor bepaalde duur verzamelen, opslaan, bewerken
en beheren van gegevensbestanden op welke wijze dan ook;

Verstrekken van persoonsgegevens: mededeling doen, inzage verlenen, afschriften verschaffen dan wel elke andere wijze van het mogelijk maken van bekendmaking van de strekking of letterlijke inhoud van persoonsregistratie of gedeelten daarvan;

Derden: een persoon of instantie buiten Kenniscentrum AD(H)D en ASS, behoudens de geregistreerde;

Wet en regelgeving: die wet en regelgeving die relevant is met betrekking tot begeleiding van personen, zoals alle hiermee samenhangende amvb's, regelingen en besluiten;

Overdracht: het overdragen van de persoonsgegevens aan een andere houder;

Algemene bepalingen

Artikel 1
Registratie van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend op grond van de doelstelling van Kenniscentrum AD(H)D en ASS zoals die is verwoord in het statuut/de VOF-akte en op grond van de wet en regelgeving met betrekking tot begeleiding en daarmede samenhangende wettelijke bepalingen en algemeen verbindende voorschriften. De registratie beperkt zich tot die informatie welke direct ten dienste staat voor de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Kenniscentrum AD(H)D en ASS uit te voeren contractuele taken.

Artikel 2
Dit reglement is onderworpen aan de werking van de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 juli 2000 en alle daarop betrekking hebbende besluiten, algemeen verbindende maatregelen en bepalingen alsmede de Organisatiewet Sociale Verzekeringen 1997 en het gestelde in de SUWI-wetgeving.

Artikel 3
Ieder gegeven dat iets zegt omtrent een hoedanigheid van een bepaalde of een bepaalbare natuurlijke persoon, ongeacht of dit gegeven wordt gebruikt, valt onder dit reglement.

Bepaling betreffende minderjarigen

Artikel 4
Voor minderjarigen onder de leeftijd van 16 jaar en onder curatele gestelden moet de wettelijke vertegenwoordiger een beroep doen op de rechten in dit reglement vervat.

Bepaling betreffende vertegenwoordiging

Artikel 5
Indien de geregistreerde zich laat vertegenwoordigen door een gevolmachtigde dient deze te beschikken over een schriftelijke volmacht die getoond dient te worden ter inzage.

Bepaling betreffende doel

Artikel 6
Doel van de registratie persoons- en andere gegevens is te beschikken over uitsluitend die gegevens betreffende geregistreerde of diens werkgever dan wel uitkeringsverstrekker die noodzakelijk zijn bij re-integratie òf het voorkomen van ziekteverzuim van geregistreerde.

Bepalingen betreffende verkrijging

Artikel 7
Als gegevens worden slechts toegelaten tot de registratie: gegevens die openbaar toegankelijk zijn, gegevens die rechtstreeks mondeling of schriftelijk afkomstig zijn van de betrokkene of diens gevolmachtigde, gegevens die voor zover nodig met medeweten of toestemming van de betrokkene, anderszins zijn verkregen. Gegevens op rechtmatige wijze verkregen door opdracht van uitkeringsverstrekker en/of werkgever of elke andere rechtmatige wijze van gegevensverschaffing.

Artikel 8
De persoonsgegevens worden zoveel mogelijk door Kenniscentrum AD(H)D en ASS op hun juistheid gecontroleerd alvorens te worden opgeslagen.

Bepalingen betreffende houderschap en aansprakelijkheid

Artikel 9
Houder, beheerder en bewerker van alle persoonsgegevens is Kenniscentrum AD(H)D en ASS.
Artikel 10
Kenniscentrum AD(H)D en ASS is aansprakelijk voor handelen in strijd met van toepassing zijnde wettelijke voorschriften omtrent privacybescherming of in strijd met dit reglement waar het persoonsgegevens betreft.


Bepalingen betreffende toegang tot gegevens

Artikel 11
Toegang tot de persoonsgegevens hebben die medewerkers van Kenniscentrum AD(H)D en ASS die krachtens hun functie en taken direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de onder verantwoordelijkheid van Kenniscentrum AD(H)D en ASS uit te voeren contractuele taken betreffende geregistreerde.

Artikel 12
Alle medewerkers van Kenniscentrum AD(H)D en ASS die kennis krijgen van gegevens uit de persoonsregistratie of delen ervan zijn verplicht tot geheimhouding.


Bepalingen betreffende verstrekken van persoonsgegevens aan derden

Artikel 13
Door Kenniscentrum AD(H)D en ASS worden persoonsgegevens slechts aan een derde verstrekt, voor zover zulks overeenstemt met het doel van de persoonsregistratie, wordt vereist in gevolge een wettelijk voorschrift of geschiedt met (veronderstelde) toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.


Artikel 14
Indien geen wettelijke voorschriften van toepassing zijn, worden overige persoonsgegevens uitsluitend verstrekt aan een derde na schriftelijke toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde.

Bepaling betreffende geheimhouding

Artikel 15
Verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie aan een derde blijft achterwege voor zover uit hoofde van ambt, beroep, wettelijk voorschrift of dit reglement geheimhouding geboden is.


Bepaling betreffende toestemming

Artikel 16
Indien voor de verstrekking van persoonsgegevens uit de persoonsregistratie toestemming van de geregistreerde of diens gevolmachtigde is vereist, kan deze uitsluitend schriftelijk

worden gegeven. De toestemming kan betrekking hebben op een geval of op een beperkte categorie van gevallen en moet in het geschrift duidelijk zijn omschreven. De toestemming kan steeds schriftelijk worden ingetrokken.

Bepalingen betreffende beëindiging van gegevensbewaring

Artikel 17
Kenniscentrum AD(H)D en ASS wordt geacht na beëindiging van de contractuele relatie met de opdrachtgever alle tot de persoon van cliënten van deze opdrachtgever te herleiden gegevens welke haar verstrekt zijn door de opdrachtgever, op verzoek van de opdrachtgever, na één kalendermaand ter beschikking te stellen van de opdrachtgever. Alle overige tot de persoon te herleiden gegevens zullen ontoegankelijk worden gemaakt dan wel vernietigd.

Artikel 18
Slechts in die gevallen waarin de wet of dit reglement voorziet kan Kenniscentrum AD(H)D en ASS over de in artikel 17 genoemde gegevens beschikken.

Bepaling betreffende mededeling aan geregistreerde

Artikel 19
Tenzij dringende maatschappelijke belangen zich hiertegen verzetten wordt aan de geregistreerde of diens gevolmachtigde binnen een maand na ontvangst van een schriftelijk verzoek mededeling gedaan of gegevensverstrekking aan derden heeft plaatsgevonden.

Bepalingen betreffende inzagerecht gegevens

Artikel 20
Kenniscentrum AD(H)D en ASS is verplicht om aan een ieder waarvan zij over gegevens beschikt, in persoon dan wel aan een gevolmachtigde of aan diens wettelijke vertegenwoordiger op diens verzoek volledige inzage te geven in de betreffende gegevens.

Artikel 21
Inzage van gegevens geschiedt binnen één kalendermaand na aanvraag door middel van een volledige kopie van alle beschikbare gegevens, dan wel, voor zover de privacy van anderen hiermee niet geschaad wordt, door middel van inzage in de originele gegevens.

Bepalingen betreffende correctierecht

Artikel 22
Desgevraagd kan een ieder van wie Kenniscentrum AD(H)D en ASS persoonsgegevens ter kennis heeft gekregen in persoon of bij gevolmachtigde een beroep doen op correctie van deze gegevens.

Artikel 23
Correctie zal plaatsvinden indien blijkt dat er sprake is van feitelijke onjuistheid, onvolledigheid of strijd met enige wettelijke bepaling.

Artikel 24
Correctie wordt eerst overwogen nadat een schriftelijk verzoek daartoe van de geregistreerde is ontvangen. Indien gronden aanwezig zijn om aan het correctieverzoek tegemoet te komen dient Kenniscentrum AD(H)D en ASS binnen een maand een afschrift van de gecorrigeerde gegevens aan de verzoeker toe te zenden.

Artikel 25
Weigering om tot de gevraagde correcties over te gaan, deelt Kenniscentrum AD(H)D en ASS binnen twee weken na ontvangst van het daartoe strekkende verzoek mede aan de geregistreerde.

Artikel 26
De weigering is met redenen omkleed.

Artikel 27
Het verzoek tot correctie wordt in het betreffende dossier opgenomen.

Artikel 28
Waar nodig doet Kenniscentrum AD(H)D en ASS mededeling van de correctie van de gegevens aan derden belanghebbenden voor zover de wet dit toestaat of met toestemming van de geregistreerde.

Bepaling betreffende bekendmaking

Artikel 29
Inhoud c.q. strekking van de in dit reglement vervatte bepalingen worden aan ieder die dit aangaat bekend gemaakt. Op verzoek wordt kosteloos één exemplaar van het reglement aan de geregistreerde ter beschikking gesteld.

Bepalingen betreffende overdracht van persoonsgegevens

Artikel 30
Indien de opdrachtgever een overeenkomst sluit met een andere instelling om de re-integratietaken in diens opdracht te verrichten en Kenniscentrum AD(H)D en ASS verzoekt alle door haar verzamelde persoonsgegevens aan die andere instelling over te dragen, is Kenniscentrum AD(H)D en ASS niet verplicht aan dit verzoek gevolg te geven.

Artikel 31
Kenniscentrum AD(H)D en ASS geeft slechts gevolg aan dit verzoek voor zover de geregistreerde hiermee instemt en voor zover de bescherming van de persoonsgegevens naar haar oordeel afdoende is gewaarborgd door de andere instelling.

Artikel 32
Kenniscentrum AD(H)D en ASS zorgt voor de nodige informatie aan de geregistreerde omtrent de overdracht. Kenniscentrum AD(H)D en ASS zorgt voor het verkrijgen van de vereiste toestemming van de geregistreerde.

Nijmegen, januari 2011

Kenniscentrum AD(H)D en ASS

Kenniscentrum AD(H)D en ASS is ontstaan uit een fusie van  Counselling Praktijk Gelderland (CPG)  en AMARUS. Wij bieden sinds 2000 begeleiding aan mensen met ADD, ADHD en ASS. En dat doen we op basis van een positieve kijk op AD(H)D en Autisme!

AD(H)D

Als je AD(H)D hebt beschik je over een aantal prachtige kwaliteiten. Je bent, een harde werker, je impulsiviteit maakt je spontaan en openhartig. Je bent, eerlijk, creatief, energiek, je bent origineel en beschikt over een groot gevoel voor humor!

Autisme

Autisme houdt echt niet alleen maar in dat jij je afzondert van de wereld. Autisme maakt dat je heel betrouwbaar bent omdat je doet wat je zegt. Je bent punctueel en je komt afspraken na. Als je het nut van dingen inziet, doe je ze ook!