27 mei 2020

Reglement Praktijk Kenniscentrum AD(H)D en ASS bij het weer gedeeltelijk opengaan gedurende de coronaperiode.

Voor alle afspraken overleg je met je coach waar de coaching plaats zal vinden. Deze zal hiervoor het afwegingskader fysieke afspraken tijdens corona tijd raadplegen.


De ingang van de praktijk: is op nr. 11 de ingang aan de straatkant.

De uitgang van de praktijk: Is via de zijuitgang op nr. 13, langs de auto’s.


Verder vragen we:

 • Meteen in het halletje bij de ingang je handen te desinfecteren met de handgel.
 • Om onderling 1,5 meter afstand te houden, ook van jouw coach dus.
 • Het pand niet te betreden indien men koorts of verkoudheidsklachten heeft.
 • Om geen handen te schudden.
 • Alleen te hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog.
 • Alleen te komen indien men een afspraak heeft.
 • Op het afgesproken tijdstip te komen.
 • Om zo mogelijk je eigen drinken mee te nemen.
 • Om zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
 • Om zo min mogelijk gebruik te maken van de wachtruimtes.
 • Om vanaf de eerste etage de bordjes uitgang te volgen.

Wat mag u van ons verwachten:

 • Dat ook de coaches zich aan bovenstaand reglement houden.
 • Dat we de praktijk netjes en schoonhouden.
 • Dat we cliënten verspreid in tijd naar de praktijk laten komen.
 • Dat we tussen cliënten door de kamer proberen te luchten.
 • Dat dus niet iedere week dezelfde cliënten naar de praktijk kunnen komen.
 • Dat er ook nog steeds gebruik gemaakt kan en zal worden van videobellen.

Dit alles zodat we met elkaar op een veilige manier kunnen blijven werken.

We hopen u te zijner tijd allen weer een keer tegen te komen op de praktijk.


Namens directie van het Kenniscentrum AD(H)D en ASS


06 mei 2020

Afwegingskader fysieke afspraken tijdens corona tijd.

De sociale dienstverlening is een cruciaal beroep in deze tijd. Dit maakt dat we een afweging moeten maken voor de cliënt, onszelf en de maatschappij om verantwoord ons werk te kunnen blijven doen. Bij de eerste vraag naar thuiswerken en afstand houden is de keus geweest om hier zo volledig mogelijk aan te voldoen maar hebben we het afwegingskader bij het individu gelaten. Zo zijn er diverse coaches op verantwoorde wijze naast (beeld)bellen ook fysiek in contact geweest met cliënten. Nu de overheid ook voor niet cruciale beroepen de weg vrij maakt om weer afspraken te maken kunnen wij niet achterblijven met een passend beleid.

Voor veel van onze cliënten is er een groot belang bij onze hulp.

Waarbij een deel via digitale middelen goed genoeg of zelfs passender is. De keerzijde is ook dat voor sommige van onze cliënten er grotere risico’s zijn door uitsluitend op afstand te werken. Voorbeelden hiervan zijn: Risico op

 • Toename van eenzaamheid en sociaal isolement onder ouderen, nu zij door de maatregelen extra beperkt worden in de mate van contact en ontmoeting.
 • Het sluiten van de dagbesteding, waardoor zinvolle activiteiten en structuur wegvallen voor kwetsbare doelgroepen.
 • Zorgelijke geluiden in het land over oplopende huiselijke spanningen en onveiligheid, nu kinderen en ouders en/of partners in kwetsbare situaties noodgedwongen zijn om zoveel mogelijk thuis te blijven en zo min mogelijk bezoek mogen ontvangen.
 • Dreigende overbelasting onder (jonge) mantelzorgers, nu zij minder ondersteuning kunnen krijgen van hun sociaal netwerk en zorgverleners.
 • Toenemende financiële stress en armoede, door werk dat wegvalt vanwege het coronavirus, en schuldenproblematiek die toeneemt.

Het overweging kader dient te ondersteuning van de individuele keuzes die de coach met de cliënt maakt. Het uitgangspunt binnen elke keus blijft de juiste zorg voor elke cliënt.


Basisvoorwaarde fysieke afspraak:

Zowel voor cliënt als coach:

 1. Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius.
 2. Heeft u ook koorts en/of benauwdheid? Dan blijven ook huisgenoten thuis. Als u 24 uur lang geen klachten heeft, mag u weer naar buiten.
 • 1,5 meter afstand is gewaarborgd
 • Met de kanttekening dat directe spoed alsnog geboden kan worden ook zonder deze voorwaarden. Hierin zal het MT bereikbaar zijn voor alternatieve handelswijze

Afwegingen:

 • Blijf in contact. Het is van wezenlijk belang om contact te behouden met jouw cliënten, zodat men weet dat ze er niet alleen voor staan, een aanspreekpunt hebben en jij een vinger aan de pols kunt houden. Als contact niet of slecht telefonisch of digitaal lukt, is dat een reden om een fysieke ontmoeting te overwegen. Sociaal werk is benoemd als cruciaal beroep daarnaast vindt er ook voor niet cruciale beroepen een verbreding van vrijheden plaats: dit betekent dat je als sociaal werker niet zomaar meer kunt zeggen dat je thuis werkt.
  1. Dus is er geen contact door corona en afstandswerk is dit een opening om weer fysiek af te spreken om contact te waarborgen.
 1. Wat zijn de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt met betrekking tot passende ondersteuning en een fysieke ontmoeting? Ook in relatie tot gezondheid: informeer je cliënt over risico’s en overwegingen.
  1. Zie algemene richtlijnen RIVM (cq, handen wassen, 1,5meter afstand, thuisblijven bij klachten)
 • Zijn er andere manieren van communicatie mogelijk en hoe kunnen deze voor dit moment zo toereikend mogelijk worden ingezet? Kies waar mogelijk voor andere vormen. Vraag voor jezelf is: kan deze vorm voldoende helpen? Kan het beter met (deels)fysieke afspraken
 • Beeldbellen, bellen, chatten, wandelcoachen.
 1. Hoe ernstig maak ik me zorgen om de cliënt? Is er sprake van een hoog risico op ernstige sociale problematiek, zoals huiselijk geweld, psychiatrische crisis, suïcide, sociaal isolement en het niet kunnen voorzien in de basisbehoeften zoals voeding en onderdak? Dit is een goede reden om een fysieke ontmoeting plaats te laten vinden.
 2. Welke waarden komen in het geding als er wel of geen fysieke ontmoeting plaatsvindt? Denk hierbij aan waarden als gezondheid, veiligheid, menswaardigheid, nabijheid en rechtvaardigheid. Wat zegt jouw kennis en ervaring met betrekking tot de situatie en de inwoner(s)? Vertrouw hierbij ook op je intuïtie of onderbuikgevoel, dat is immers jouw geïnternaliseerde ervaringskennis.
 3. Wat vind je zelf? Behoor je misschien zelf tot de risicogroep of heb je andere (persoonlijke) zorgen? Bespreek dit met collega’s / MT en overweeg of fysieke ontmoeting verstandig is en/of dat jouw cliënt wellicht beter naar een collega kan gaan ( dit laatste altijd in overleg met het MT/directie).